მხილებების სტატისტიკა დაწესებულების მიხედვით

მონაცემების ექსპორტი ექსელში
ორგანიზაცია მხილებების რაოდენობა
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 1
თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციის საკადრო რესურსების სამსახური 2
შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია 0
აბაშის, ზუგდიდის მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის და ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია 0
თიღვის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 2
საჯარო სამსახურის ბიურო 1
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია 0
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია 0
ვანის მუნიციპალიტეტის მერია 0
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 0
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერია 0
მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 0
ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური 0
დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 0
ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 0
ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერია 1
ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 0
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია 0
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო 0
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია 0
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 0
ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 0
სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 0
აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის გამგეობა 0
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 0
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერია 0
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 0
წალკის მუნიციპალიტეტის მერია 0
ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 0
ახალგორის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 0
ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 0
ონის მუნიციპალიტეტის მერია 0
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია 0
წალენჯიხას მუნიციპალიტეტის მერია 0
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია 0
გორის, კასპის, ქარელის, ხაშურის, გორის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია 0
სახელმწიფო რწმუნებული - გუბერნატორის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთის, ყაზბეგის და ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტებში 0
დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია 0
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია 0
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 0
რუსთავის მუნიციპალიტეტი საკრებულოს აპარატი 0
ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 0
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 0
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი 0
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 0
კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 0
ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია 0
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 0
საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 0
შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 0
საქართველოს სახალხო დამცველი 0
ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო 0
ხობის მუნიციპალიტეტის მერია 0
ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია 0
მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია 0
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 0
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 0
გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 0
ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 0
თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 0
ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 0
ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო 0
თელავის მუნიციპალიტეტის მერია 0
საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 0
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 0
დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერია 0
შერიგებისა და სანმოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 0
მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერია 0
ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერია 0
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერია 0
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია 0
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო - საკრებულო მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი 0
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია 0
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო 0
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 0
დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 0
საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 0
თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 0
სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში 0
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერია 0
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია 0
სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია 0
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 0
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერია 0
საქართველოს სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო 0
ქარელის მუნიციპალიტეტის მერია 0
თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 0
ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 0
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია 0
ერედვის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 0
მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 0
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 0
სახელმწიფო რწმუნებული - გუბერნატორი ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ ერთეულებში(ამბროლაურის, ლენტეხის, ონის, ცაგერის და ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტებში) 0
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია 0
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 0
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერია 0
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 0
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 0
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 0
სახელმწიფო რწმუნებული - გუბერნატორი ლანჩხუთის, ოზურგეთის, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტებში 0
სახელმწიფო რწმუნებული - გუბერნატორი ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტებში 0
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 0
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 0
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 0
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო 0
ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი 0
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია 0
ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია 0
საქართველოს მთავარი პროკურატურა 0
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 0
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 0
მესტიის მუნიციპალიტეტის მერია 0
ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 0
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილტა სამინისტრო 0
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია 0
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერია 0
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 0
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია 0
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია 0
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 0
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია 0
ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 0
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია 0
ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 0
გორის მუნიციპალიტეტის მერია 0
კასპის მუნიციპალიტეტის მერია 0
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო 0
ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 0
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 0
ქედის მუნიციპალიტეტის მერია 0
ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 0
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია 0
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერია 0
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 0
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო 0
საქართველოს ადმინისტრაციულ - ტერიტორიულ ერთეულებში ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრიწყაროს, მარნეულის, წალკისა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია 0
მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 0
ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია 0
თელავის მუნიციპალიტეტის მერია 0
სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია საქართველოს ადმინისტრაციულ -ტერიტორიულ ერთეულებში (ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღის, ყვარლის მუნიციპალიტეტები და ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტი) 0
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 0
აბაშის მუნიციპალიტეტის მერია 0
ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 0
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია 0
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მერია 0
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო 0
ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია 0
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 0
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 0
ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია 0
ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 0
საქართველოს უზენაესი სასამართლო 0
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 0
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 0
გორის მუნიციპალიტეტის მერია 0
საგარეო საქმეთა სამინისტრო 0
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 0
თბილისის საქალაქო სასამართლო 0
რუსთავის მუნიციპალიტეტი მერიის ადმინისტრაცია 0
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 0
თიანეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 0
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 0
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერია 0
ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერია 0
აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის საკრებულო 0
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერია 0
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 0
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 0
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია 0
ქურთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 0
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 0
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 0
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 0
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 0
საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერია 0
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო 0
რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 0
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 0
თბილისის სააპელაციო სასამართლო 0
ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია 0
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 0
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 0