მხილებების სტატისტიკა დაწესებულების მიხედვით

მონაცემების ექსპორტი ექსელში
ორგანიზაცია მხილებების რაოდენობა
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერია 11
მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 4
საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 9
გორის მუნიციპალიტეტის მერია 5
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია 7
ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია 6
ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 1
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 16
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 8
მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 2
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია 1
ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია 0
რუსთავის მუნიციპალიტეტი მერიის ადმინისტრაცია 0
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 18
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 4
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერია 1
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 1
თბილისის საქალაქო სასამართლო 7
ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 0
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 3
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 0
ვანის მუნიციპალიტეტის მერია 0
რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 1
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 15
სახელმწიფო რწმუნებული - გუბერნატორი ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ ერთეულებში(ამბროლაურის, ლენტეხის, ონის, ცაგერის და ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტებში) 0
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 3
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო 1
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო 0
სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია საქართველოს ადმინისტრაციულ -ტერიტორიულ ერთეულებში (ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღის, ყვარლის მუნიციპალიტეტები და ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტი) 4
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 4
ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია 1
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერია 2
თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 1
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 1
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია 1
სახელმწიფო რწმუნებული - გუბერნატორი ლანჩხუთის, ოზურგეთის, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტებში 1
ონის მუნიციპალიტეტის მერია 1
თელავის მუნიციპალიტეტის მერია 4
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერია 1
საგარეო საქმეთა სამინისტრო 8
აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის გამგეობა 0
აბაშის, ზუგდიდის მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის და ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია 0
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 1
ერედვის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 1
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 0
ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 0
ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 2
კასპის მუნიციპალიტეტის მერია 0
ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერია 5
ახალგორის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 0
თელავის მუნიციპალიტეტის მერია 2
ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 2
საქართველოს მთავარი პროკურატურა 14
აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის საკრებულო 0
საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 1
საჯარო სამსახურის ბიურო 7
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია 3
დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 3
საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 8
კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 1
საქართველოს უზენაესი სასამართლო 4
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 0
ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 0
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 4
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია 1
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო 1
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია 1
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 0
ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია 3
ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 0
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 0
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია 0
ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია 1
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია 3
ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 1
ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 3
ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო 0
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 3
შერიგებისა და სანმოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 0
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 5
ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 0
მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 3
სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში 0
დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია 0
სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 1
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 0
ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერია 0
მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია 6
ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია 7
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 12
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერია 0
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 1
სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია 0
წალკის მუნიციპალიტეტის მერია 0
საქართველოს სახალხო დამცველი 1
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია 2
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია 2
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერია 3
თიანეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 0
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 0
მესტიის მუნიციპალიტეტის მერია 1
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია 0
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია 1
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია 11
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 0
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 0
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერია 10
საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერია 18
ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერია 1
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი 1
ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 2
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 1
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო 2
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია 0
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 1
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო - საკრებულო მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი 1
გორის მუნიციპალიტეტის მერია 1
ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო 2
დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 0
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მერია 6
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია 0
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 0
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 0
დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერია 0
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერია 2
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია 2
ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 1
თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციის საკადრო რესურსების სამსახური 17
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერია 2
ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 4
სახელმწიფო რწმუნებული - გუბერნატორი ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტებში 1
საქართველოს სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო 5
ქურთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 0
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია 2
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია 0
ქედის მუნიციპალიტეტის მერია 1
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო 5
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერია 0
მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერია 1
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 0
ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური 0
საქართველოს ადმინისტრაციულ - ტერიტორიულ ერთეულებში ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრიწყაროს, მარნეულის, წალკისა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია 1
ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 0
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 2
თბილისის სააპელაციო სასამართლო 2
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია 0
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 1
ხობის მუნიციპალიტეტის მერია 1
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 1
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილტა სამინისტრო 0
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 2
გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 0
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 20
ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 1
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 11
აბაშის მუნიციპალიტეტის მერია 0
წალენჯიხას მუნიციპალიტეტის მერია 0
ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია 0
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია 6
თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 0
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო 0
სახელმწიფო რწმუნებული - გუბერნატორის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთის, ყაზბეგის და ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტებში 0
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 7
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 0
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 1
გორის, კასპის, ქარელის, ხაშურის, გორის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია 4
ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 0
შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია 2
რუსთავის მუნიციპალიტეტი საკრებულოს აპარატი 0
თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 0
თიღვის მუნიციპალიტეტის გამგეობა  0
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 5
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 1
შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 1
ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი 2
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო 1
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია 2
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 0
ქარელის მუნიციპალიტეტის მერია 0
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 4
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 2
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 1